Een veilige landing

BWW_icoon_1.png

Nog €5.500,- nodig van €40.000,-


Bijdragen

logo gemeente culemborg.png

€17.500,-

dioraphte logo.png

€15.000,-

€2.500,- eigen bijdrage

BWW_icoon vraagteken (anonieme fonds).png

anoniem fonds €2.000,-

Anders dan andere projecten van Betuwe Wereldwijd richt dit project zich op kwetsbare jongeren hier: in en rond Culemborg. Soms vallen jongeren vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in een gat als het onderwijs, na hun 18e verjaardag, stopt. Aansluiting met betaald werk is moeilijk voor hen. Ze hebben te weinig werknemersvaardigheden en zijn minder volwassen dan hun leeftijd doet vermoeden. Wij willen deze jongeren een veilige landing bieden in de ‘wereld van de volwassenen’. We bieden ze de ruimte om zich verder te ontwikkelen en binnen een veilige werksituatie te groeien naar volwassenheid. En pas als zij daar klaar voor zijn willen we ze laten uitstromen naar regulier (beschut) werk. Wij proberen deze jongeren aan de gang te houden, zodat ze in beeld blijven, actief blijven en bieden ze ondersteuning in de overgang naar de nieuwe situatie waar ze in terecht komen.
Dan is er ook nog een iets oudere groep, de zogenoemde ‘Nuggers’. Het zijn jongeren die vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben waardoor zij niet of gedeeltelijk kunnen werken. Voorheen kregen zij een Wajong-uitkering. Nu worden ze na herkeuring geacht te kunnen gaan werken. Ze zitten echter vaak al jaren zonder werk en de afstand is te groot om ze ineens aan het arbeidsproces deel te laten nemen.

Het begeleiden van jongeren is natuurlijk niet nieuw voor ons. Dat doen we al sinds onze oprichting in 1987. De afgelopen jaren krijgen we echter meer aanvragen voor stage- en werkplekken voor jongeren met grotere problematieken terwijl de financieringsmogelijkheden kleiner worden. Door de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor jong gehandicapten is er veel veranderd. Het vraagt veel tijd voor afstemming met allerlei andere organisaties, van school, ambulant begeleiders, consulenten tot jobcoaches. Daarnaast vragen jongeren met specifieke problematieken om andere kennis en kunde dan we gewend zijn.
Naast de begeleiding die we normaal al geven aan onze medewerkers, vraagt dit alles om extra capaciteit, en dus ook extra financiële middelen. Voor de begeleiding van deze kwetsbare jongeren ontvangen we binnen de huidige financieringsstructuren geen vergoeding. Daarbovenop komt nog de (tijds-)investering in het verder professionaliseren van de begeleidingssystematiek voor deze specifieke doelgroep.
Om gericht aan de toekomst van deze kwetsbare jongeren te kunnen werken hebben we een project opgestart. Wat we met dit project willen bereiken is:

  • Beschrijven en verdere ontwikkelen van de bestaande begeleidingsstructuur en -systematiek voor jongvolwassen vanuit de VSO, gericht op het verbeteren van de aansluiting op (beschermde) werkplekken.

  • Vergroten van het aantal professionele trajectplaatsen bij Betuwe Wereldwijd voor deze doelgroep.

  • Met de opgedane kennis en ervaring bijdragen aan verbetering van het aanbod van dit soort trajectplaatsen voor de doelgroep bij andere maatschappelijke organisaties.

Het uitwisselen en maken van afspraken met andere betrokken organisaties (scholen, bedrijven, gemeente en andere instanties) maken nadrukkelijk deel uit van dit project.

Om dit project mogelijk te maken is €40.000,- nodig.

Bij Betuwe Wereldwijd aan het werk.jpg