ANBI gegevens op een rijtje

 

Fiscaal voordeel

Stichting Betuwe Wereldwijd heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Dat betekent dat u als particulier of bedrijf uw giften aan ons van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af mag trekken. Zie www.anbi.nl-fiscale-voordelen.
Verder hoeven wij geen schenk- en erfbelasting te betalen voor nalatenschappen. 
De volgende gegevens geven wij in het kader van deze ANBI-status: 


Gegevens organisatie

Naam van de instelling: Stichting Betuwe Wereldwijd
Het RSIN/fiscaal nummer: 0087.09.816
Contactgegevens: Deze informatie vindt u bij Contact


Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

Albert Visser voorzitter
Kitty den Boogert secretaris
Jan Boiten penningmeester
Sophie Hakvoort bestuurslid
Maarten Grasveld bestuurslid
Mark van Dooren bestuurslid
Peter Siegers bestuurslid


Doelstelling

De doelstelling zoals deze in de statuten is opgenomen: ’De stichting heeft ten doel om de solidariteit van de Betuwse bevolking met de armen in de Derde Wereld te stimuleren en vorm te geven, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.’


Beleidsplan

Op 1 januari 2016 heeft Betuwe Wereldwijd een nieuwe organisatiestructuur gekregen waarbij het bestuur een grotere afstand tot de werkvloer heeft genomen om beter op de realisatie van de doelstelling van de stichting te kunnen sturen. In 2016 is veel aandacht besteed aan de verdere invulling van de nieuwe organisatiestructuur en is het eerste beleidsplan in de nieuwe structuur opgesteld.
Lees meer over het beleidsplan 2017-2018. Het bestuur heeft vastgesteld dat het beleidsplan in 2019 nog steeds van kracht is.


Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Voor de beloning van medewerkers in loondienst is een eigen arbeidsvoorwaardenpakket opgesteld. 
Alle andere medewerkers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel aanspraak maken op een onkostenvergoeding van €2,50 per gewerkt dagdeel of de werkelijk gemaakte kosten vergoed krijgen.


Verslag van de activiteiten

Wij houden geïnteresseerden graag via onze Facebookpagina op de hoogte van de actuele activiteiten. Jaarlijks brengen we een kort jaarverslag uit:
Jaaroverzicht 2017 

Via de mail versturen we korte nieuwsberichten. Voor aanmelding kunt u klikken op het envelopje onderaan de pagina van deze website. 


Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording verwijzen we u graag naar:

Financieel jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2013

Ook kunt u een overzicht zien van onze inkomsten en uitgaven op de pagina ‘een kijkje in onze portemonnee’.